Svenska akutsjukhus minst produktiva i norden

S

En vetenskaplig artikel av Kittelsen m fl (2015) visar att svenska akutsjukhus är mindre produktiva än sjukhusen i våra grannländer. Författarna använder en metod för att mäta produktivitet som kallas DEA (Data Envelopment Analysis), där man låter de bästa sjukhusen – mätt enligt de parametrar som man har tillgång till – utgöra produktivitetsfronten.

Produktivitet för sjukhus i respektive land. En produktivitet på 1,0 motsvarar produktivitetsfronten, det finns då inga andra sjukhus som lyckas producera mer i någon dimension med hjälp av mindre resurser.

Att Sverige har sämre resultat behöver inte betyda att vår sjukvård i stort är mindre effektiv än de övriga nordiska ländernas. Däremot är det en intressant utgångspunkt för att studera skillnader mellan de olika länderna.

Produktivitetsmätningar utgår i regel från imperfekta mått och det kan finnas andra förklaringar till skillnaderna än att vården är mer effektiv. Att mortaliteten är något lägre i Finland anses exempelvis delvis hänga samman med att man i större utsträckning vårdar patienter i livets slutskede utanför sjukhusen.

Ändå får man se den här typen av mätningar som en bra början och som ett sätt att formulera hypoteser och klargöra skillnader. Samma teknik kan exempelvis användas för att jämföra hela regioner eller kommuner eller andra verksamheter som producerar tjänster som inte går att väga samman med hjälp av marknadspriser – just därför att tjänsterna ofta inte säljs på privata marknader och därmed inte har några marknadspriser.


Kittelsen, S. A., Anthun, K. S., Goude, F., Huitfeldt, I. M., Häkkinen, U., Kruse, M., … & EuroHOPE study group. (2015). Costs and quality at the hospital level in the Nordic countries. Health economics24, 140-163.

av M L