Lokala politiker väljer privata leverantörer

L

Den pedagogiska verksamheten i kommunerna fördelas i fyra undergrupper; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Sett över riket upphandlas 10,8 procent av den pedagogiska verksamheten från privata aktörer. Detta döljer dock stora skillnader – både mellan kategorier och mellan kommuner. 

Inom gymnasieskolan upphandlas 18,3 procent av den totala verksamheten av privata leverantörer. De kommuner som upphandlar mest totalt sett är Täby med 51,5 procent och Upplands Väsby med 48,5 procent.1 Inom grundskolan är andelen lägre – 7,7 procent av grundskoleverksamheten köps in av privata utförare. 

Ser man i stället till andelen elever som går i friskola är den 15,4 procent för grundskolan och 28,4 för gymnasieskolan.2 

Inom vård och omsorg är det 17 procent av verksamheten som köps av privata leverantörer. Vård och omsorg i kommunerna omfattar tre områden; vård och omsorg om äldre, vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. 

Den senare kategorin har störst andel privata utförare, både inom vården av barn och unga samt för vuxna med missbruksproblem är andelen privata utförare nära 30 procent. 

Andelen LSS-insatser som köps av privata utförare är 14,8 procent – där exkluderas ersättningen från Försäkringskassan, som avser LASS (Lagen om assistansersättning). 

Inom äldreomsorgen är andelen privat verksamhet 10,1 procent – och ungefär lika mycket både för omsorg i eget boende och särskilt boende.3 

Regionerna köper 9,7 procent av sin hälso- och sjukvård från privata aktörer. Inom primärvården är andelen privata utförare dock hela 33,3 procent.4 

Andelen privata utförare ökar över tid – på de flesta verksamhetsområden. Figuren visar att uppgången varit stadig allt sedan friskolor fick möjlighet att etablera sig – tack vare friskolereformen 1992. 

Vården, skolan och omsorgen sysselsätter sammanlagt runt 1 327 000 personer. Av dessa arbetar 1 031 000 i offentlig sektor och 296 000 i privat sektor. 

Det är tydligt att politiker från olika politiker drar samma slutsats när de ställs inför valet att driva verksamhet i egen regi eller att låta någon annan driva verksamheten. I allt fler fall väljer man det senare alternativet. Man måste fråga de lokala politikerna om deras faktiska motiv, men uppenbart ser man ofta ett behov av att ta in hjälp. 

På central nivå förs en diskussion om huruvida man ska begränsa den möjligheten. Men kanske vore det bättre att höra med de lokala politiker – ofta på vänstersidan – varför de väljer privata alternativ? 

______

  1. https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/sektornisiffror/kopavverksamhet/kommunernaskopavverksamhet.35844.html 
  2. https://www.ekonomifakta.se/fakta/valfarden-i-privat-regi/skolan-i-privat-regi/elever-i-friskola/ 
  3. https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=2328&tab_id=166919 
  4. https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=2329&tab_id=166918 
av M L