Framtidens sjukvård och omsorg – ett internationellt perspektiv

15 NOVEMBER KL 10:00 – 11:30

Den svenska sjukvården definieras idag av hög kvalitet, men också bristande tillgänglighet och lågt förtroende bland köande patienter. På längre sikt väntas utmaningar i form av exempelvis en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på vård. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras.

Seminariets talare är Mattias Lundbäck och Nils Karlson som har författat boken: Rätt att välja – Utmaningar för svensk sjukvård och lärdomar från andra länder. 

Boken syftar till att undersöka hur hälso- och sjukvårdens kvalitet och tillgängligt påverkas av inslag av privat finansiering och privat utförande av vård och omsorg, där valmöjligheter mellan olika typer av finansiärer och vårdgivare finns. Studien tittar på Nederländerna, Schweiz, Australien och Sverige och visar bland annat att det finns olika sätt att uppnå hög vårdkvalitet men att incitament till lärande och lyhördhet mot patienter ökar när mångfalden blir större och någon har ett tydligt koordineringsansvar för varje enskild vårdtagare. Där kan Sverige lära av länder med obligatoriska försäkringar, som Schweiz och Nederländerna.

Paneldiskussionen kommer att belysa frågan: Hur ser dagens vårdaktörer på finansiering, organisation och styrning?

Bettina Kashefi  inleder seminariet och modererar diskussionen. Seminariets kommenteras av Jörgen Nordenström, professor emeritus i kirurgi, Karolinska institutet.

Doktor Mattias Lundbäck disputerade 2000 i nationalekonomi och har efter det jobbat i Regeringskansliet som bland annat politisk sakkunnig vid Socialdepartementet, varit ledarskribent för Svenska Dagbladet och forskare vid Ratio. Mattias har även en bakgrund från Sveriges Kommuner och Regioner och Svenskt Näringsliv och driver idag bloggen ”Den hälsosamme ekonomisten”.

Professor Nils Karlson är ekonom och statsvetare och är verksam inom områdena institutionell ekonomi, politisk teori, offentliga val, industriella relationer och konstitutionell politisk ekonomi. Han är grundare av näringslivets forskningsinstitut Ratio som är ett fristående institut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras samt visiting fellowvid Stanford University, Hoover Institution.

Boken kommenteras av Jörgen Nordenström, professor emeritus i kirurgi vid Karolinska Institutet. Han har ett mångårigt, aktivt intresse för organisationsförändringar och undervisning. 2014 kom han ut med boken “Värdebaserad vård” som bygger på evidens, processtänkande och väl utformade ersättningssystem som ska öka vårdens kvalitet, öka de anställdas inflytande och dessutom minska kostnaderna. Han författade tidigare i år en rapport om Svensk sjukvårds skattenytta som presenterades under ett seminarium hos Skattenytta som går att ta del av här.

Presentationer

Presentation Nils Karlson och Mattias Lundbäck

Presentation Jörgen Nordenström


Tack till alla medverkande!