Regeringens välfärdskommission

R

Regeringens välfärdskommission presenterade den 16 december sitt slutbetänkande. Det skulle föra för långt att här recensera Kommissionens arbete, men delar av arbetet löper parallellt med Kommissionen för Skattenyttas

Till exempel redovisar Välfärdskommissionen ett antal förslag som syftar till att öka effektiviteten i användandet av offentliga resurser. Det handlar om: 

  • Förstärkning av det generella statsbidraget 
  • Analys av konsekvenser vid (kommunal) samverkan 
  • Vidareutveckling av stöd vid jämförelser 
  • Kunskapsstyrning och analyser i hälso- och sjukvården 
  • Sammanställning av administrativ börda och produktivitetshinder 
  • Genomlysning av valfrihetssystemen 
  • Samhällsvinster av förebyggande insatser 

Samtliga dessa områden är också av intresse för Kommissionen för Skattenytta och det är glädjande att våra respektive problemformuleringar tycks sammanfalla. Så sent som för några dagar sedan lyfte kommissionen frågan om förebyggande insatser. Vi har också pekat på möjligheten att använda öppna jämförelser för att utveckla offentlig sektor. 

Mer negativt kan möjligen vara att patentlösningen för att angripa problem – även i Välfärdskommissionen – ofta är tillfälliga projektmedel eller bidrag. Internationella erfarenheter visar snarare att permanenta förändringar av drivkrafter och strukturella förändringar måste till. Det är sällan som tillfälliga riktade statsbidrag leder till permanenta förbättringar. 

Och kanske är det aningen symptomatiskt att det första förslaget på listan är en höjning av det generella statsbidraget – vi tvivlar på att en sådan höjning är det enskilt viktigaste som regeringen kan göra för att förbättra välfärden. Samtidigt saknar vi flera viktiga punkter, här ska kanske bara nämnas den välfärdskritiska offentliga upphandlingen. 

Med det sagt sammanfaller många av punkterna – om än inte den första – med fokusområden för Kommissionen för Skattenytta. Förslagen – i den mån de kan konkretiseras – kommer därför att utgöra värdefull input i vårt arbete. 

av M L