OECDs Digital Government Index är dyster läsning 

O

Ett av de viktigaste redskapen för att öka effektiviteten i den offentliga sektorn är att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Det gäller allt ifrån att skapa gemensamma system och standarder, till att ta bort föråldrade regelverk vad gäller informationsdelning liksom att utnyttja nya tekniska möjligheter i undervisning, vård och administration. En nödvändig del i detta är att i samband med nya digitala system och lösningar också se över arbetsmetoder och processer. En digitalisering utan att utveckla arbetsformer leder inte till produktivitetsvinster utan kan tvärtom vara kontraproduktivt.  

Sverige uppfattas av många som ett ledande IT-land, och ligger överlag högt på olika mätningar, framför allt vad gäller medborgarnas kompetens. Vad gäller offentliga e-tjänster ligger Sverige i den senaste DESI-mätningen (Digital Economy and Society Index 2021) på 5 plats av 27 EU-länder.  

En mer detaljerad analys som fokuserar på ”digital government” finns i OECDs DGI (Digital Government Index), där den senaste rapporten avser år 2019. Här ligger Sverige sämre till. Studien mäter 6 olika områden: 

  • Digital by design, dvs i hur stor utsträckning den digitala dimensionen finns med från början när politiken eller tjänsterna formuleras. 
  • Data driven public sector, dvs i vad mån data ses som en strategisk tillgång i samband med formuleringen av tjänster eller politik. 
  • Government as a platform, dvs om statliga system fungerar som en bas för politik- och tjänsteutveckling i andra delar av den offentliga sektorn.  
  • Open data på default, dvs i ett mycket brett perspektiv hur teknologier, data och system kan kommunicera och samverka med alla delar av samhället. 
  • User-driven, dvs i hur hög grad utvecklingen drivs av vad användaren önskar, inte vad systemutvecklarna tror att de behöver. 
  • Proactiveness, dvs i vilken utsträckning offentliga data och tjänster levereras utan en formell begäran från användaren. 

Sammantaget hamnar Sverige utifrån dessa områden på sista plats bland de 33 länder som jämförs. Högst upp ligger Sydkorea och Storbritannien.  OECD konstaterar också att utvecklingen mot en större digital mognad går långsamt i Sverige.   

Den sammantagna bild som ges av de olika jämförelserna kan därmed summeras: 

  • Sverige ligger generellt till bra till vad gäller IT-kunskap och IT-användning. Detta gäller i alla samhällets delar. 
  • Sverige ligger däremot dåligt till vad gäller att ta nästa steg där digitaliseringen blir en naturlig delkomponent och integreras i alla offentliga system på ett tidigt, öppet och proaktivt sätt.  
  • Digitaliseringen behöver på ett tydligare sätt påverka arbetsformer, arbetssystem och benchmarking på alla nivåer i offentlig verksamhet. Det behövs en tydlig och mätbar nationell digitaliseringsstrategi.   
  • Det är detta steg som öppnar upp för kraftiga förbättringar i kvalitet och effektivitet i den offentliga sektorn, och även är en viktig infrastruktur för hushållen och för ett konkurrenskraftigt näringsliv.  
av LJ