FEMTON PERSONER SÖKER BIDRAG

F

Dagens Samhälle (15/11-21) noterar att femton personer i Uppsala kommun arbetar med att söka bidrag. Nej, det handlar inte om bidrag från EU eller forskningsbidrag. Arbetet handlar om att söka statliga bidrag till kommunen. 

Bild av David Mark från Pixabay

Ja, statsbidragen är så många att staten själv tvingades anlita revisionsbyrån EY för att ta reda på hur många det egentligen finns. De kom fram till att det finns 206 stycken riktade statsbidrag. 

Om 15 personer arbetar med att söka bidrag i Uppsala kommun som har 400 000 invånare kan det röra sig om fler än 300 för alla svenska kommuner. Det är tid som säkert skulle ha kunnat användas till mer produktiv verksamhet. Detta oräknat all tid som tjänstemän och politiker använder för att optimera verksamheten så att bidragen blir så stora som möjligt. 

Varför delar staten ut riktade bidrag? Sannolikt handlar det om att politiker på nationell nivå vill visa att de löser problem och styr verksamheten åt rätt håll. Då uppkommer följdfrågan – hur vet politikerna på nationell nivå att de bättre än politikerna på lokal nivå kan avgöra vad som bör göras? 

Att dela ut bidrag är ett enkelt sätt för politiker på central nivå att visa att de gör något. Men eftersom ansvaret för de uppgifter som det handlar om ofta ligger på en lägre nivå finns risk för att centrala beslutsfattare överskattar sin förmåga att se vad som bör göras och hur det bör göras. 

Bortsett från att de riktade bidragen skapar byråkrati finns därmed risk för att lokala politikers möjligheter att lösa lokala problem kringskärs. Det finns därför goda skäl att tänka igenom om riktade bidrag verkligen är ett lyckat sätt att angripa problem. Om ansvaret från början ligger på lokal nivå finns kanske ett bra skäl till detta. Annars är det beslutsnivån som behöver ändras.

av M L