KAN SVERIGE LÄRA AV SCHWEIZ?

K

Ett sätt att utveckla och förbättra effektiviteten i exempelvis sjukvården är att lära och ta intryck av andra länder. Det enda skälet att inte göra det vore om vi var fullt övertygade om att den svenska vården är världens bästa och att vi intet kan lära av andra. 

En av ledamöterna i Kommissionen för Skattenytta, Mattias Lundbäck, har i egenskap av forskare vid forskningsinstitutet Ratio, presenterat en rapport som handlar om vad Sverige kan lära av Schweiz. Givetvis ser våra sjukvårdssystem väldigt olika ut, men det finns definitivt saker som vi kan inspireras av. 

Till att börja med är Schweiz intressant eftersom det är svårt att fatta centrala politiska beslut. Många frågor måste därför lösas via horisontellt samarbete.

Till att börja med är Schweiz intressant eftersom det är svårt att fatta centrala politiska beslut. Ändå är Schweiz och Sverige lika på många sätt. Båda länderna har en övervägande offentlig (kollektiv) finansiering av sjukvården och alla omfattas av systemet. Men det finns skillnader. Schweiz har en betydligt bättre utbyggd primärvård och försäkringssystemet bidrar till incitament att se vårdprocessen något mer ur vårdkonsumenternas perspektiv – inte bara ur producenternas. 

Att direkt ta hela det stora steget från ett skattefinansierat system, som det svenska, till ett försäkringsfinansierat, som det schweiziska, är kanske inte lämpligt eller möjligt menar Lundbäck. Men det finns en hel del saker som vi kan lära oss av.

Mer om detta i rapporten som finns att läsa här och den här videon där Mattias Lundbäck berättar mer om hur man gör i Schweiz

av M L