BLOGG

Välkommet att Allmänna Arvsfonden granskas

AV
Mattias Lundbäck

Skattenytta granskar i första hand verksamhet som finansieras med skattemedel. Allmänna Arvsfonden finansieras inte av skatt – utan av arv. Men det handlar trots allt om före detta skattebetalare och därför är verksamheten ändå värd att granska. ” I slutet av 2021 uppgick marknadsvärdet av Allmänna arvsfondens nettokapital till cirka 13 miljarder kronor. Samma år […]

Den gröna bubblans anatomi

AV
Mattias Lundbäck

Alla bubblor är inte gröna. Men politiska ambitioner att förbättra miljön och minska utsläppen av koldioxid får i vissa fall negativa sidoeffekter. När goda ändamål tillåts helga medlen blir det ibland fel. Trots vällovliga ambitioner leder satsningarna fel. Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköping International Business School och Ratio, har i en rapport för Kommissionen […]

Kan Sverige lära av andra länders sjukvårdssystem?

AV
Mattias Lundbäck

Regeringen är i färd med att organisera om svensk sjukvård. Forskare tittat på länder som varit framgångsrika. Vad kan vi i Sverige inspireras av? I Tidöavtalet står det att en utredning ska titta på om sjukvården ska hanteras nationellt i stället för i regionerna. Syfte är ”… att åstadkomma en hälso- och sjukvård som ges […]

Upp till bevis om pengarna, regeringen!

AV
Kommissionen för Skattenytta

I regeringens budgetproposition står det att: ”Statens resurser ska användas effektivt”. Det är utmärkt om våra gemensamma resurser hanteras på smartast möjliga sätt. Vi har flera förslag på hur. Det är mycket bra att Ulf Kristerssons nya regering lovar att staten ”tydligare och bättre ska prioritera sina kärnverksamheter”. Kommissionen för Skattenytta har i ett flertal […]

Vart fjärde fjärrtåg kom för sent i juni

AV
Lars Jagrén

Kommissionen för Skattenytta har på olika sätt belyst problemen med de återkommande fördyringarna av infrastrukturprojekt i Sverige. Budgetarna överskrids i det närmaste regelbundet, och uppföljningen av projekten och förklaringarna till fördyringarna är ofta bristfällig.  En annan del av problemen på infrastruktursidan är det bristande underhållet. I samband med att regeringen veckan före midsommar presenterade sin […]

Ineffektivitet eller dolda skatter?

AV
Lars Jagrén

Är höga kommunala avgiftsökningar ett tecken på ineffektivitet? Eller är det dolda skatter? Varje år tar Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige fram en s.k. Nils Holgersson-rapport som visar kostnadsutvecklingen i alla kommuner för de avgifter som påverkar boendet. Det man analyserar är fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för […]

OECDs Digital Government Index är dyster läsning 

AV
Lars Jagrén

Ett av de viktigaste redskapen för att öka effektiviteten i den offentliga sektorn är att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Det gäller allt ifrån att skapa gemensamma system och standarder, till att ta bort föråldrade regelverk vad gäller informationsdelning liksom att utnyttja nya tekniska möjligheter i undervisning, vård och administration. En nödvändig del i […]

Är mer pengar till polisen lösningen?

AV
Elin Sjöblom

Polisen har sedan 2018 fått ett ökat tillskott på ca 10 miljarder kronor. Trots det ser vi under påskhelgen svårigheter med att upprätthålla lag och ordning i samhället. Frågan är därför om lösningen på polisens problem primärt är pengar?   Det kan tyckas vara en naiv frågeställning och det intuitiva svaret från regeringen verkar vara ett tydligt […]

KD efterfrågar skattenytta

AV
Mattias Lundbäck

Kristdemokraternas profilfråga i valrörelsen kommer ånyo att vara vårdrelaterad. Skippa regionerna. Låt kommunerna ta hand om primärvården och staten om specialistvården. Tanken är att ett litet parti här kan gå snabbare fram eftersom de inte har så många regionpolitiker att ta hänsyn till.  När partiordföranden Ebba Busch talar om vården vid ett lunchmöte tisdagen efter påsk […]

Hur påverkas effektiviteten inom sjukvården när ledarskapet ständigt byter hand?

AV
Elin Sjöblom

Under de senaste 17 åren har Karolinska Universitetssjukhuset haft fyra olika sjukhusdirektörer vilka har suttit mellan tre till sju år.  Ledarskap diskuteras flitigt, men hur påverkar rotationen av ledningen i sig resultatet av vården? Framgångsrikt ledarskap inom vården kräver att patienter och medarbetare, styrelse och ledning men även att kritiker och debattörer hinner säga sitt. […]

Vill du stödja kommissionen?

AV
Kommissionen för Skattenytta

Kommissionen för Skattenytta tar nu emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet. Ge ditt stöd via Swish Vårt swishnummer är: 123 077 17 58 Gör så här:1. Ange nummer 123 077 17 58 som mottagare 2. Fyll i valfritt belopp 3. Välj ”Betala” Vill ni hellre skicka gåvan via bankgiro är vårt bankgironummer: 5822-8891

Tankefel om effektivisering

AV
Mattias Lundbäck

Att försöka effektivisera den statliga förvaltningen är ett ”allvarligt tankefel”. Det menar Britta Lejon, förbundsordförande för fackförbundet ST (SvD Debatt 3/4). Hon talar om en ”svältkost” som gör det motiverat med ett stopp för alla kommande effektiviseringsåtgärder på våra myndigheter, det så kallade produktivitetskravet ska slopas. Vi i Kommissionen för skattenytta blir djupt oroade av […]

Ett akademiskt försök att politisera debatten

AV
Kommissionen för Skattenytta

För oss i Kommissionen för skattenytta är det viktigt att inte bidra till att diskussionen om vad vi får för våra skattepengar blir politiskt vinklad. Vår utgångspunkt har varit att politiker till både vänster och höger tycker att det är viktigt att skattemedlen används effektivt. De reaktioner vi fått, och den diskussion som nu tagit fart, […]

Du betalar mer i skatt än du tror

AV
Mattias Lundbäck

För att ett skattesystem ska upplevas som legitimt brukar forskningen peka på fyra villkor som måste vara uppfyllda:  En femte och än mer basal förutsättning är egentligen att för att kunna göra detta, och för att kunna utvärdera vad man egentligen får för sina skattepengar, måste man först veta vad man betalar i skatt. Här […]

Sverige snart fattigast i Norden

AV
Kommissionen för Skattenytta

Sverige är på väg att bli Nordens fattigaste land. Det är den sorgliga slutsats vi i Kommissionen för skattenytta tvingas dra i vår första delrapport ”Skattenytta, institutioner och välstånd” som presenteras i dag. OECD:s välståndsliga talar sitt tydliga språk. Välståndsutvecklingen är starkt korrelerad med skattenyttan. Hur vår skattefinansierade välfärd fungerar avgör förutsättningarna för företagande och […]

Vårdkvalitet förutsätter tillgänglighet och förtroende

AV
Mattias Lundbäck

Enligt en enkät från Nätverket mot cancer har mer än hälften av de som upptäcks ha cancer haft symptom mer än två månader. En tredjedel sökte vård inom en månad. Fyra av tio inledde behandling fem månader eller senare efter de första symptomen. För tre av tio krävdes mer än tre besök innan remiss skrevs.  Tillgänglighet och kvalitet […]

Kan Sverige lära av Schweiz?

AV
Mattias Lundbäck

Ett sätt att utveckla och förbättra effektiviteten i exempelvis sjukvården är att lära och ta intryck av andra länder. Det enda skälet att inte göra det vore om vi var fullt övertygade om att den svenska vården är världens bästa och att vi intet kan lära av andra.  En av ledamöterna i Kommissionen för Skattenytta, Mattias […]

Det som kallas politikersjukan

AV
Mats Bergstrand

På en tillställning i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm, känd från Ruben Östlunds film The Square, framträdde en partiledare härförleden, som på grönbete efter att precis ha lösts från TV4:as 30-sekundersboja. Vi är helt i händerna på kanalernas upplägg och format när det gäller partiledardebatterna, suckade hon. Det handlar om centerledaren Annie Lööf. Efter att ha […]

När politikerna börjar ta tillbaka

AV
Mattias Lundbäck

Välfärdsforskaren Andreas Bergh skriver i DN (31/1) att en besiktningsman skulle få allt svårare att godkänna nya delar i det svenska välfärdsbygget. Han tar exemplet med regeringens elpriskompensation – en konsekvens av att politiker inte vågar stå för det som de egentligen ville åstadkomma: Att elen, för miljöns skull, ska vara dyr.  “När dom som skulle […]

Unga har lågt förtroende för primärvården

AV
Mattias Lundbäck

Enligt en undersökning som Forum för Health Policy beställt är det endast fyra procent av ungdomarna som har mycket stort förtroende för primärvården. Det är en anmärkningsvärt låg siffra då primärvården är den gren av sjukvården som de flesta medborgare möter regelbundet. Inte heller nätläkarna får ett högt betyg. Men förtroendet för nätläkarna är ändå något större hos […]

Betalt för att *inte* producera el

AV
Mattias Lundbäck

Kristianstadsbladet skriver att vindkraftsproducenter i framtiden kan få betalt för att *inte* producera el. Det kan förstås tyckas märkligt att staten betalar någon för att *inte* producera el – det normala är ju att man får betalt för att producera el.  Men bakgrunden är att vindkraften numera utgör en så stor del av energimixen att det blir […]

Tilltron till polisens arbete lägre i Sverige

AV
Mattias Lundbäck

Lag och ordning är nu den viktigaste politiska frågan i Sverige. Problem med skjutningar och gängkriminalitet återkommer i mediaflödet. Brottsligheten drabbar förstås individer och hushåll, men även vart tredje företag drabbas.  Tilltron till polisen är också låg i Sverige, jämfört med flertalet andra europeiska länder. The Quality of Government (QoG) Institute vid Göteborgs Universitet sammanställer […]

Nästan 50% av sjukfrånvaron beror på psykisk ohälsa

AV
Mattias Lundbäck

I en rapport från försäkringsbolaget Skandia konstateras att psykisk ohälsa står för närmare hälften av alla sjukskrivningar. Det samlade sjuktalet har varierat kraftigt sedan år 2000. Från att ha ökat explosionsartat i början av 2000-talet gjorde sjukförsäkringsreformen 2008 att siffrorna började falla.  Men policyförändringar vid Försäkringskassan ledde därefter till att talen började öka igen. Runt […]

Olika tillgång till äldreomsorg i svenska kommuner

AV

Aftonbladet konstaterar i en granskning att andelen som får avslag på ansökan om plats i särskilt boende varierar kraftigt mellan olika kommuner. Sju kommuner ligger över 20 procent i andel avslag, men i 43 kommuner är andelen nekade mindre än 2 procent.  Det kan förstås finnas många skäl till att det skiljer sig mellan kommuner […]

Ska kommuner verkligen flytta problemen till andra?

AV
Mattias Lundbäck

I Dagens Samhälle (14/1) kan vi läsa om att Sigtuna kommun tillsatt flera tjänstemän som ska försöka få människor i behov av försörjningsstöd att flytta till andra kommuner. Samtidigt läser vi att Höganäs kommun genom att starta bolag vill undvika att betala moms.  Som kommunmedborgare måste vi ställa oss frågan – är det acceptabelt att […]

Femton personer söker bidrag

AV
Mattias Lundbäck

Dagens Samhälle (15/11-21) noterar att femton personer i Uppsala kommun arbetar med att söka bidrag. Nej, det handlar inte om bidrag från EU eller forskningsbidrag. Arbetet handlar om att söka statliga bidrag till kommunen.  Ja, statsbidragen är så många att staten själv tvingades anlita revisionsbyrån EY för att ta reda på hur många det egentligen […]

I Krokom fungerade NKS-modellen

AV
Mattias Lundbäck

Dagens Samhälle lyfter fram Krokom som exempel på en kommun som lyckats bra med att upphandla äldreomsorg. ”Använd rätt är LOU fantastisk”, säger socialnämndens ordförande.  Kommunen betalar en avgift per vårddygn, och i denna ingår att leverantören bygger och sköter om fastigheten. Det är intressant nog lite som avtalet med Skanska om Nya Karolinska, fast i […]

IT-expertens sju råd till IT-ministern

AV
Mattias Lundbäck

Författare, ux-strategen och experten på digital arbetsmiljö Jonas Söderström skriver i Dagens Samhälle (29/12 2021) om sju saker som digitaliseringsministern bör ta tag i. Nummer ett på listan är: “Ta tag i den offentliga sektorns oförmåga att ta fram användbara, fungerande, säkra och värdeskapande tjänster. Se: Stockholms skolplattform, SL:s styrsystem för röda linjen, icke fungerande […]

Dunning-Kruger och Liljevalchs

AV
Mattias Lundbäck

Dagens Arena konstaterar i en granskning av om- och tillbyggnaden av Liljevalchs:  “Det senare projektet [Liljevalchs] hade först vid inriktningsbeslutet 2014 en budget på 147 miljoner kronor, i vilken renovering av konsthallen samt om- och tillbyggnad var inräknade. 17 miljoner för renovering, 130 för om- och tillbyggnad.” Dagens Arena 18/4 2021 I tidningen Fastighetsnytt menar dock Tobias Olsson och Anna Forsberg från […]

Vårdköer orsakas inte av resursbrist

AV
Mattias Lundbäck

OECD visar att sambandet mellan resurser och förekomsten av väntetider i ett sjukvårdssystem är svagt. Bland länder som har långa väntetider finns såväl länder som har många läkare per invånare som länder som har relativt få läkare per invånare.  Analysen är från 2013, men lite har antagligen förändrats sedan dess.   En förklaring till att det ser ut som […]

Ebberöds bank i modern tappning

AV
Mats Bergstrand

Modenycken att sälja och hyra tillbaka fastigheter är en kommunal och regional variant av Ebberöds klassiska bank. Så skriver tidningen Fokus apropå beräkningar från Kommuninvest och SKR (Sveriges kommuner och regioner) om hur en omvänd fastighetsspekulation med offentliga medel skapat en fördyring för skattebetalarna. Allt helt i onödan.  Ni minns Ebberöds Bank, ursprungligen ett danskt […]

Säg nej – säg inte kanske, kanske …

AV
Mattias Lundbäck

Riksrevisionen konstaterar i rapporten om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar (Skr 2021/22:80) att många infrastrukturprojekt blir betydligt dyrare än beräknat. Trots detta är det ovanligt att projekten stoppas, något som borde vara helt naturligt om dessa efter omvärdering inte uppfyller kravet på samhällsekonomisk lönsamhet.  För att göra politiken trovärdig måste regeringen då och då säga nej. Annars kommer beslut att fortsätta fattas […]

Statens ansvar för elpriser och infrastruktur

AV
Mattias Lundbäck

Egentligen är principen enkel. Att konkurrensutsätta offentlig verksamhet kan ofta vara ett bra sätt att öka effektiviteten. Nyckelordet är just “konkurrens”. Men om offentliga huvudmän försätter sig i en situation där de gör sig beroende av privata monopol finns risk för att skattebetalarna på sikt förlorar på affären.  Tyvärr är det inte ovanligt att staten och andra offentliga huvudmän försätter sig själva i en besvärlig situation. Att sälja grundläggande […]

Regeringens välfärdskommission

AV
Mattias Lundbäck

Regeringens välfärdskommission presenterade den 16 december sitt slutbetänkande. Det skulle föra för långt att här recensera Kommissionens arbete, men delar av arbetet löper parallellt med Kommissionen för Skattenyttas.  Till exempel redovisar Välfärdskommissionen ett antal förslag som syftar till att öka effektiviteten i användandet av offentliga resurser. Det handlar om:  Samtliga dessa områden är också av intresse […]

Vad kostar bristerna i folkbokföringen?

AV
Mattias Lundbäck

Det ekonomiska perspektivet dyker i ökad utsträckning upp även i debatten om brott och straff. En gängkriminell kostar 23 miljoner på 15 år, konstaterar nationalekonomen Ingvar Nilsson. Samtidigt menar han att det inte behöver kosta mer än kanske hundra eller tvåhundratusen att genomföra insatser som får ungdomen på rätt väg.    På motsvarande sätt kan man […]

Vart tar alla pengar vägen?

AV

En debattartikel av fackförbundet Kommunal i Aftonbladet (12/12) har rubriken “Vart tar alla pengar till välfärden vägen?” Det är en väldigt bra fråga och vi i Kommissionen för Skattenytta håller just nu på att undersöka den saken. Som fackförbundet uttrycker saken:  “Bemanningen minskar, scheman blir allt mer ohållbara, delade turer återinförs och anställda får springa allt fortare för att hinna med. Men det stannar inte där. Nedskärningarna […]

Att mäta effektivitet i skolan

AV
Mattias Lundbäck

Vi har 290 kommuner i Sverige. Egentligen är landet en stor experimentverkstad för utbildning – där vi ser att olika kommuner väljer olika strategier. Det finns skolor som drivs som aktiebolag, det finns skolor som drivs som stiftelser och det finns förstås offentliga skolor. Dessutom skiljer sig kultur och värderingar mellan kommunerna. Den politiska nivån […]

Vården måste bli patientvänlig

AV
Mattias Lundbäck

Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen av Vårdanalys i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. 2021 års studie riktade sig till befolkningen från 65 år och äldre. Drygt 3 000 slumpmässigt utvalda personer i åldersgruppen svarade på den svenska delen av undersökningen som genomfördes under våren 2021.  Först det positiva. En större andel av de svarande säger den här gången att […]

Lokala politiker väljer privata leverantörer

AV
Mattias Lundbäck

Den pedagogiska verksamheten i kommunerna fördelas i fyra undergrupper; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Sett över riket upphandlas 10,8 procent av den pedagogiska verksamheten från privata aktörer. Detta döljer dock stora skillnader – både mellan kategorier och mellan kommuner.  Inom gymnasieskolan upphandlas 18,3 procent av den totala verksamheten av privata leverantörer. De kommuner som upphandlar mest totalt sett är Täby med 51,5 procent och […]

Framtiden allt längre bort

AV
Mattias Lundbäck

Ekonomen Alex Tabarrok skriver på bloggen ”Marginal Revolution” att framtiden blir allt mer avlägsen. Om produktiviteten hade fortsatt att växa lika mycket som mellan 1953 och 1973 skulle vi redan i dag ha det välstånd som vi nu förväntar oss att ha år 2076. Och hade ekonomin forsatt att växa som vi trodde den skulle […]

Överlägset system down under?

AV
Mats Bergstrand

Oavsett om man är höger eller vänster, fattig eller rik, så är det väl rimligt att man vill ha koll på hur lönen man arbetat in spenderas? Den reflexionen stod att läsa på Göteborgs Postens ledarsida på torsdagen (2/12) med anledning av den nya Kommissionen för skattenytta. Gästkolumnisten Isak Skogstad, lärare och skolpolitisk expert hos […]

Att mäta produktivitet i offentlig sektor

AV
Mattias Lundbäck

När man mäter produktivitet i privat sektor finns det ofta marknadspriser för både det som produceras som för det som förbrukas vid produktionen. När vi mäter produktivitet i offentlig sektor saknas ofta priser för såväl output som input. Utmaningen blir därför att väga samman en rad mått på vad en verksamhet har producerat med förbrukningen. […]

Alla tillträdande regeringar måste tänka bortom nästa val

AV

Vill man få ut mesta möjliga nytta av varje skattekrona är det viktigt att arbeta långsiktigt och att förstå hur regelförändringar här och nu påverkar effektiviteten i samhället och den offentliga sektorn.   Det är alltför vanligt att politiska hänsyn får stå i vägen för strategiskt viktiga beslut. Förmågan att se sambandet mellan regelförändringar och konsekvenser ter […]

Vill personalen bli offentlig?

AV

Skolminister Anna Ekström fick i programmet 30 minuter frågan om hon tror att all personal som i dag arbetar i friskolor skulle följa med om skolorna förbjuds. I dag är det 175 000 grundskoleelever som går i en friskola, av dessa drivs 75 procent i aktiebolagsform. ”Jag ifrågasätter att de mest populära skolorna skulle försvinna.” […]

Sverige kan lära av Nederländerna

AV

Ett sätt att utveckla och förbättra effektiviteten i exempelvis sjukvården är att lära och ta intryck av andra länder. Det enda skälet att inte göra det vore om vi var fullt övertygade om att den svenska vården är världens bästa och att vi intet kan lära av andra.  En av ledamöterna i Kommissionen för Skattenytta, Mattias […]

Stockholms skolapp nu världsberömd

AV

Tidskriften Wired publicerade den fjärde november en längre artikel om Stockholms stads skolapp. ”Commissioned in 2013, the system was intended to make the lives of up to 500,000 children, teachers, and parents in Stockholm easier—acting as the technical backbone for all things education, from registering attendance to keeping a record of grades. The platform is […]

Brist på barnmorskor – eller?

AV

Kajsa Dovstad – vikarierande programansvarig för välfärdsfrågor på tankesmedjan Timbro och läkare – skriver att det ”… är något som skaver med förlossningskrisen”. Ingen tvivlar på att barnmorskornas situation är stressig – det som även bör diskuteras är dock de bakomliggande orsakerna. ”I Sverige finns 127 utbildade barnmorskor per 100 000 invånare, att jämföra med […]

Leder trafikverkets klimatkrav till lägre utsläpp?

AV

För mycket länge sedan lanserades tanken att sätta pris på miljön – alltså att genom avgifter på koldioxid skapa drivkrafter för att minska utsläppen på effektivast möjliga sätt. Man kan även anlägga det perspektivet internationellt – om det är mer effektivt att minska utsläppen i Indien eller Kina borde insatserna göras där – enligt principen […]

Hopp för framtiden

AV

”Ett ihärdigt ifrågasättande av hur rationellt skattemedel faktiskt används behöver ta plats både i debatten och riksdagen” Så skriver Dagens Nyheter i en huvudledare (24/11) med anledning av bildandet av Kommissionen för Skattenytta. Kommissionens vision är att ingen regering, oavsett färg eller konstellation, framöver ska komma undan med några nya utgiftsökningar utan att först avkrävas […]

Aktiebolag kortar vårdköerna i norr

AV

Dagens Medicin skriver att 38 privata bolag ska hjälpa Region Norrbotten att korta vårdköerna. ”Upphandlingen omfattar ett ramavtal för operationstjänster inom öppen och slutenvård för barn och vuxna. Avtalet avser specialistområdena ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi och öron, näsa och hals, enligt pressmeddelandet.” Dagens Medicin, 2021-11-17 Region Norrbotten har i övrigt en struktur med relativt litet […]

Svenska akutsjukhus minst produktiva i norden

AV

En vetenskaplig artikel av Kittelsen m fl (2015) visar att svenska akutsjukhus är mindre produktiva än sjukhusen i våra grannländer. Författarna använder en metod för att mäta produktivitet som kallas DEA (Data Envelopment Analysis), där man låter de bästa sjukhusen – mätt enligt de parametrar som man har tillgång till – utgöra produktivitetsfronten. Att Sverige […]

Äldreomsorgens produktivitet varierar mycket

AV

När Rådet för kommunalekonomiska analyser (RKA) jämför olika kommuners effektivitet i äldreomsorgen framgår att det finns stora och oförklarade skillnader. Nynäshamn har 24 procent högre produktivitet än snittet och Bjurholm har 26 procent lägre produktivitet än snittet. Av detta drar vi inte nödvändigtvis slutsatsen att Nynäshamn är bättre än Bjurholm på att bedriva omsorg – […]

Ovanligt med upphandlingsplaner

AV

Tre upphandlingsexperter på konsulten TeneliusHolm AB konstaterar att det fortfarande är ovanligt att kommuner publicerar upphandlingsplaner – alltså listor med förväntade kommande upphandlingar. Detta riskerar att missgynna det lokala näringslivet i kommunerna och kan leda till att konkurrensen blir mindre. ”TeneliusHolm har för andra gången undersökt hur många av landet kommuner och regioner som publicerar sina upphandlingsplaner. […]

VÅRDKÖER ORSAKAS INTE AV RESURSBRIST

AV

OECD visar att sambandet mellan resurser och förekomsten av väntetider i ett sjukvårdssystem är svagt. Bland länder som har långa väntetider finns såväl länder som har många läkare per invånare som länder som har relativt få läkare per invånare.  Analysen är från 2013, men lite har antagligen förändrats sedan dess.   En förklaring till att det ser ut som […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar nu emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.